Adas logo print
ADAS - Arbeidsmiljø

Etiske retningslinjer

ADAS SOM BEDRIFT krever at alle i administrasjonen, ledere og arbeidstakere av ADAS overholder de grunnleggende prinsippene for etisk atferd som er oppført her i å utføre sine plikter.

Adlyde loven - Vi respekterer og adlyder lover, regler og forskrifter som gjelder for vår virksomhet.

Integriteten til registrering og rapportering av våre økonomiske resultater - Vi vil opprettholde nøyaktige og fullstendige økonomiske og andre forretningsdokumenter, og kommunisere full, rettferdig, korrekt, aktuell og forståelige økonomiske resultater. I tillegg erkjenner vi at forskjellige tillitsvalgte og ansatte i ADAS må oppfylle disse kravene til innholdet i annen offentlig kommunikasjon laget av ADAS.

Respektere menneskerettighetene - Vi respekterer menneskerettighetene og krever at våre leverandører gjør det samme

Levere kvalitet - Vi er forpliktet til å produsere kvalitetsprodukter og tjenester. Vår virksomhets registreringer og kommunikasjon som involverer våre produkter og tjenester er sannferdig og nøyaktig.

Konkurrerende Etikk - Vi skaffer oss konkurransefortrinn gjennom overlegen ytelse. Vi trenger ikke engasjere oss i uetisk eller ulovlig handelspraksis.

Respektere mangfoldet og rettferdig ansettelsespraksis – vi er forpliktet til å respektere en kulturelt mangfoldig arbeidsstyrke gjennom praksiser som gir lik tilgang og rettferdig behandling for alle ansatte på grunnlag av kvalifikasjoner. Vi tolererer ikke trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen.

Unngå interessekonflikter – Vi unngår relasjoner eller atferd som kan omfatte vurdering eller oppretter konflikter mellom våre personlige interesser og vår lojalitet til ADAS. Vi bruker ikke vår posisjon ved ADAS for å oppnå utilbørlige fordeler for andre eller oss selv. Vi konkurrerer ikke med ADAS.

Beskytte våre eiendeler - Vi bruker ADAS sine eiendommer, informasjoner og muligheter for ADAS virksomhetsformål og ikke for ikke godkjent bruk. Vi opprettholder konfidensialitet av informasjon betrodd oss av ADAS eller andre.

Tilby/akseptere gaver, underholdning, bestikkelser eller returprovisjon – Vi utfører ikke, tilbyr eller mottar gaver eller underholdning av betydelig verdi. Vi tar ikke, gir eller mottar bestikkelser eller returprovisjoner.

Å selge - Vi overholder de spesielle lover, regler og forskrifter som er knyttet til offentlige kontrakter og relasjoner.

Klager, uttrykk for bekymring og fritak for straff – ADAS ønsker å stimulere til åpen diskusjon om ansvarlig adferd. Slik diskusjon bør skje i en konstruktiv og ubyråkratisk atmosfære. Det betyr at du som hovedregel bør ta opp ting som bekymrer deg og eventuelle klager du måtte ha med din nærmeste overordnede.

Hvis du føler at dette ikke er hensiktsmessig i en gitt situasjon, kan du henvende deg til Glåmdal bedriftshelsetjeneste. Disse kan og bør kontaktes dersom ikke interne rutiner (varsel til linjeleder, ledelse og tillitsvalgte) gir tilfredsstillende svar på henvendelsen. Arbeidstaker har alltid rett til å varsle til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Eksempler på slike myndigheter er Arbeidstilsynet, Økokrim, Konkurransetilsynet, Datatilsynet, Helsetilsynet eller Statens forurensingstilsyn. Slike bekymringer eller klager kan rapporteres konfidensielt og – hvis du finner det nødvendig – anonymt og vil alltid være riktig og lovlig.

Eventuell mistanke om tvilsom regnskaps- eller revisjons-praksis skal alltid rapporteres til avviksbehandling.

Hvis du i god tro henvender deg til en relevant instans i ADAS om en mulig overtredelse av loven eller selskapets retningslinjer, vil du være beskyttet mot sanksjoner fra ADAS og alle våre representanter. Skulle din henvendelse føre til at det avdekkes tjenestefeil fra vår side, vil det bli ansett til din fordel at du meldte fra i relasjon til eventuelle disiplinærtiltak.

Det vil bli ansett som brudd på disse retningslinjene å diskriminere eller trakassere noen for å ha kommet med slike henvendelser. Den som rapporterer uriktig i den åpenbare hensikt å skade noen, kan risikere disiplinærtiltak, oppsigelse eller offentlig påtale.

Hvis du føler at du på noen måte blir utsatt for trakassering som følge av å melde fra om brudd på disse retningslinjene, må du kontakte din overordnede eller Daglig Leder.

Personlig ansvar: Hver leder, regissør og ansatt har et personlig ansvar å lese, kjenne til og overholde disse prinsippene i disse etiske retningslinjer. Overholdelse av disse prinsippene er en betingelse for sysselsetting, og unnlatelse av å etterkomme vil resultere i straff og kan ende i oppsigelse.

Styret skal avgjøre, eller utpeke egnede ledere for å bestemme, de tiltak som skal iverksettes i tilfelle brudd på etiske retningslinjer. Slike tiltak skal stå i rimelig utforming for å avskrekke urett og for å fremme ansvarlighet til etiske retningslinjer.

Hver leder, regissør og ansatt har da plikt til å skaffe seg oppmerksomheten fra en overordnet for å rapportere enhver aktivitet som i hans eller hennes vurdering ville krenke disse prinsippene. Potensielle brudd kan rapporteres til styret eller relevant overordnede via e-post for å ivareta omsorgen for etikk.


ADAS AS, Industriveien 49, 2212 Kongsvinger, Tel: 62 82 27 00, e-post: kontakt / adas.no